Įmonė UAB „Nojus” gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, įmonės pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita el. parduotuvės apsipirkimo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:

  • apdoroti Jūsų prekių užsakymus;
  • išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
  • spręsti problemas, susijusias su prekių pateikimu ar pristatymu;
  • vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;
  • elektroninės komercijos ir tiesioginės rinkodaros tikslais (tik gavus jūsų sutikimą).

I. VARTOJAMOS SĄVOKOS:

1. Pardavėjas - Lietuvos Respublikos VĮ „Registrų centras", Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas juridinis asmuo įmonė UAB „Nojus” juridinio asmens kodas 159659952, PVM mokėtojo kodas LT596599515, registracijos adresas Raudondvario pl. 127, Kaunas.

2. UAB „Nojus” - elektroninė parduotuvė, esanti adresu www.nojus.lt.

3. Pirkėjas - 1) veiksnus fizinis asmuo, t.y. asmuo, sulaukęs pilnametystės, kurio veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka; 2) nepilnametis nuo keturiolikos iki aštuoniolikos metų amžiaus, kuris turi tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jis yra emancipuotas; 3) juridinis asmuo; 4) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

4. Pardavėjo partneris - juridinis asmuo, parduodantis prekes ar teikiantis paslaugas UAB „Nojus", taip pat juridinis asmuo, pasitelkiamas norint įvykdyti Pirkėjo užsakymą.

5. nojus.lt - tai nojus.lt paskyros Facebook ir kituose socialiniuose tinkluose, kuriuose suteikiama informacija apie UAB „Nojus" ir joje teikiamas Paslaugas, bei dalinimąsi Pirkėjų paviešintu turiniu.

6. Paslaugos - visos UAB „Nojus" Pirkėjui teikiamos paslaugos.

7. Slapukas - tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant nojus.lt. Ši sąvoka apima ne tik slapukus, bet ir panašių priemonių naudojimą.

8. Slaptažodis - Pirkėjo sukurta ir tik jam žinoma unikali raidžių ir skaičių kombinacija, kuri pirmą kartą įvedama registruojantis nojus.lt, o vėliau siekiant prisijungti prie Elektroninės parduotuvės apsipirkimo formos.

9. Naršyklė - yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje.

10. Asmens duomenys - bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu - duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip pavadinimas arba vardas ir pavardė, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita interneto parduotuvės užsakymo metu nurodyta informacija.

11. Asmens duomenų valdytojas - UAB „Nojus".

12. Privatumo politika - šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis www.nojus.lt.

13. Administratorius - už nojus.lt rinkodarą atsakingas asmuo.

14. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

15. Taisyklės – reglamentuoja pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus, kuriais remiasi Duomenų valdytojas tvarkydamas Pirkėjo asmeninius duomenis.

16. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims prekes ar paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų prekių ar paslaugų.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

17. UAB „Nojus" privatumo politikoje numatytos pagrindinės Asmens duomenų rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Pirkėjui naudojantis UAB „Nojus" siūlomomis Paslaugomis.

18. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti UAB „Nojus" Pirkėjų Asmens duomenis nuo neteisėto naudojimo.

19. Elektroninės parduotuvės apsipirkimo formoje, prekių ir paslaugų pirkimo/teikimo sąlygose privaloma perskaityti ir sutikti prieš pateikiant asmens duomenis.

20. Pirkėjas gali atlikti pirkimo veiksmus elektroninės parduotuvės apsipirkimo formoje. Iš Pirkėjo prašoma pateikti šiuos Asmens duomenys - vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, pristatymo adresą užsakymo vykdymui. Toks pirkimas nesuformuoja kliento paskyros ateities užsakymams, bet duomenys naudojami prekių pristatymui ar atidavimui.

21. Pirkėjas turi teisę:

21.1. susipažinti su savo asmens duomenimis ir reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo Asmens duomenis Paskyroje. Už pakoreguotų ir/ar papildytų duomenų teisingumą atsakingas Pirkėjas;

21.2. būti pamirštam, apie tai informuojama prekių bei paslaugų pirkimo/teikimo sutartyje.

22. Pateikti asmens dokumentą nojus.lt iš Pirkėjo prašoma parodyti tik Pirkėjui atsiimant užsakymą.

III. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

23. Pirkėjas sutinka, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas būtų tvarkomi veiklos analizės tikslais. Atitinkamai nojus.lt suteikia Pirkėjui teisę registruojantis nojus.lt arba pateikiant užsakymą išreikšti savo sutikimą ar nesutikimą, kad jo vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, IP adresas nojus.lt būtų tvarkomi ir tiesioginės rinkodaros tikslais.

24. Jei Pirkėjas po prekių ir/ar paslaugų įsigijimo nepageidauja, kad 23 punkte nurodyti Asmens duomenys būtų naudojami Tiesioginės rinkodaros ar veiklos analizės tikslais, Pirkėjas turi nurodyti, kad nepageidauja gauti elektroninių laiškų. Elektroninių laiškų žinučių siuntimas nutraukiamas tik Pirkėjo aiškiai išvardintais el. pašto adresais. Taip pat yra galimybė atsisakyti naujienų siuntimo pačioje naujienų siuntimo platformoje paspaudus „Atsisakyti naujienlaiškių".

25. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi tik siekiant tinkamai suteikti Pirkėjams elektroninėje parduotuvėje nojus.lt teikiamas paslaugas (įskaitant teisę dalyvauti akcijose, projektuose). Pardavėjas taip pat patvirtina, jog Pirkėjo nurodyti Asmens duomenys bus tvarkomi Pardavėjo veiklos analizės ir Tiesioginės rinkodaros tikslais, jeigu tokį sutikimą Pirkėjas suteiks ir nepanaikins. Nustatoma Asmens duomenų naudotinų Tiesioginės rinkodaros tikslais saugojimo trukmė - dešimt kalendorinių metų nuo tokių duomenų pateikimo momento.

26. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo Asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus šiuos atvejus:

26.1. jei yra Pirkėjo sutikimas Asmens duomenų atskleidimui;

26.2. transporto paslaugų tiekėjams, siekiant įgyvendinti elektroninės komercijos tikslus t.y. prekių pristatymas gavėjui;;

26.3. tiesioginės rinkodaros tikslais - Pardavėjo partneriams, tenkinant Privatumo politikos 26.1. punkte įtvirtintą sąlygą bei nojus.lt pasirūpinus rašytiniais Pardavėjo partnerių įsipareigojimais laikytis Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatų;

26.4. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;

26.5. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

27. Pirkėjas turi šias teises:

27.1. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu susipažinti su Pardavėjo turimais savo Asmens duomenimis. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

27.2. pateikęs užklausą Pardavėjui raštu gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo Asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 (vienerius) metus. Informacija Pirkėjui pateikiama jo nurodytu elektroninio pašto adresu;

27.3. pateikęs prašymą Pardavėjui raštu, reikalauti panaikinti Paskyrą arba sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai Asmens duomenys tvarkomi nesilaikant Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitų įstatymų nuostatų, išskyrus Privatumo politikoje numatytus atvejus;

27.4. nesutikdamas su Privatumo politika nesutikti, kad būtų tvarkomi jo Asmens duomenys. Tokiu atveju Pirkėjas neturės galimybės įsigyti prekių ir/ar paslaugų elektroninėje parduotuvėje nojus.lt, bet gali prekes rezervuoti/įsigyti bet kurioje fizinėje parduotuvėje;

27.5. Tiek iš karto išreikšdamas savo nesutikimą, tiek Privatumo politikos 24 punkte numatyta tvarka pateikdamas vėlesnį pranešimą nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi Tiesioginės rinkodaros tikslais.

28. Prekių atsiėmimo metu Pardavėjui, akcinės bendrovės Lietuvos pašto darbuotojui, kurjerių tarnybos darbuotojui ar Prekių atsiėmimo centro darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas ir jame esantys Pirkėjo duomenys naudojami tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui.

29. Pirkėjas sutikdamas su šia Privatumo politika, sutinka, kad jo Asmens duomenys būtų naudojami siekiant įvykdyti jo užsakymą, įskaitant sutinka, kad jo Asmens duomenys bus perduoti Pardavėjo partneriams, kaip jie apibrėžti Privatumo politikos 4 punkte, taip pat Pardavėjo ar jo paskirto duomenų tvarkytojo tvarkomi užsakymų vykdymo ir veiklos analizės tikslais.

30. Pirkėjo Asmens duomenys teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems subjektams ir tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo politikoje.

31. Pardavėjas Asmens duomenis saugo tiek, kiek šis asmuo naudojasi UAB „Nojus" paslaugomis, išskyrus atvejus, nurodytus šioje Privatumo politikoje. Po nojus.lt kliento Paskyros panaikinimo siekiant įgyvendinti Privatumo politikos 35 punkte numatytus reikalavimus, Pirkėjo Asmens duomenys gali būti saugomi Asmens duomenų valdytojo serveryje iki dešimt metų, išskyrus Privatumo politikos 35 punkte nurodytus atvejus bei teisėtus teisėsaugos institucijų reikalavimus juos saugoti.

32. Pardavėjas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Pirkėjo pateikiami Asmens duomenys nojus.lt būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atskleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

33. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Visi Pirkėjų Slaptažodžiai yra šifruojami, prie serverių, kurie susiję su Asmens duomenimis gali prisijungti tik Asmens duomenų valdytojo įgalioti asmenys ir tik per saugų sertifikatą, kuris papildomai apsaugotas slaptažodžiu, taip pat visi nojus.lt puslapiai, kurie reikalauja Asmens duomenų įvedimo yra vykdomi per https:// protokolą.

34. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie nojus.lt Slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Pirkėjas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti Pardavėją.

35. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad jo Asmens duomenis Pardavėjas turi teisę laikyti serveryje tiek, kiek tai būtina pagal nojus.lt vykdomos veiklos ypatumus, jeigu Pirkėjo pateiktais duomenimis buvo (i) pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar (ii) buvo įtariama, jog įvykdyta tapatybės vagystė ar kitas pažeidimas, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, (iii) jeigu Pardavėjas yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Pirkėju, ar jeigu Pardavėjas yra pastebėjęs atitinkamo Pirkėjo padarytus Taisyklių pažeidimus ar (iv) esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis. Šie duomenys sunaikinami gavus teisėtus teisėsaugos ar kitų įgaliotų institucijų nurodymus.

36. Bet kokį prašymą ar nurodymą, susijusį su Asmens duomenų tvarkymu, Pirkėjas turi pateikti Pardavėjui raštu vienu iš šių būdų: 1) įteikdamas tokį prašymą ar nurodymą Pardavėjui tiesiogiai UAB „Nojus" parduotuvėse, 2) išsiųsdamas tokį prašymą ar nurodymą elektroniniu paštu. Pardavėjas, gavęs tokį Pirkėjo prašymą ar nurodymą, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų pateikia Pirkėjui atsakymą bei atlieka prašyme nurodytus veiksmus ar atsisako juos atlikti. Pirkėjo prašymu atsakymas turi būti pateiktas raštu.

37. Administruodamas nojus.lt ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Administratorius gali naudoti Pirkėjų IP adresus.

IV. ASMENS DUOMENŲ KOREGAVIMAS, PAPILDYMAS IR IŠTRYNIMAS

38. Pirkėjas suteikia teisę nojus.lt rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose nojus.lt dokumentuose.

39. Sutikimo rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Pirkėjo Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. nojus.lt iš Pirkėjo gavęs tokį pranešimą elektroniniu paštu ar kitais Privatumo politikoje numatytais būdais nedelsiant sustabdo Pirkėjo Asmens duomenų tvarkymą ir panaikina jo Paskyrą, tačiau tai nereiškia, kad nojus.lt turi ištrinti iš serverio/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi teisėtą pagrindą juos saugoti, ypač kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ir gynybą, viešąją tvarką, nusikaltimų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, ginti svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

40. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis, pateikęs nojus.lt tapatybę patvirtinantį dokumentą (tapatybei patvirtinti turi būti pateiktas Lietuvos Respublikos piliečio pasas, Lietuvos Respublikos pasas, asmens tapatybės kortelė, vairuotojo pažymėjimas). Siekdami sužinoti, kokius Asmens duomenis nojus.lt surinko ar gavo ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, arba ar visi Pirkėjo Asmens duomenys yra išsamūs ir teisingi, Pirkėjas turi iš anksto kreiptis į nojus.lt elektroniniu paštu adresu. nojus.lt, gavęs tokį Pirkėjo paklausimą, jam atsako, ar su Pirkėju susiję Asmens duomenys yra tvarkomi ir pateikia Pirkėjo prašomus duomenis ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Pirkėjo kreipimosi gavimo dienos. Pagal šį punktą neatlygintinai duomenys teikiami vieną kartą per kalendorinius metus.

41. Jeigu susipažinęs su savo Asmens duomenimis Pirkėjas nustato, kad Asmens duomenys yra surinkti ar gauti iš neteisėtų šaltinių, ar kad Asmens duomenys tvarkomi ne tais tikslais, kokiems jie teikiami, Pirkėjas turi teisę kreiptis į nojus.lt elektroniniu paštu prašydamas sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Pirkėjas, kuris naudojasi nojus.lt neprisiregistravęs, ir gavęs iš nojus.lt atsakymą, kuriame pastebi netikslumų ar klaidų jo Asmens duomenyse, turi teisę reikalauti, kad jo Asmens duomenys kuo skubiau, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas būtų patikslinti, pakoreguoti. Pirkėjas, kuris naudojasi nojus.lt prisiregistravęs, Asmens duomenis taiso pats prisijungęs prie savo Paskyros nojus.lt turi teisę koreguoti, papildyti, naikinti Asmens duomenis arba stabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus tik identifikavus Pirkėjo, kuris kreipėsi, asmenybę.

45. Jeigu nojus.lt abejoja Pirkėjo pateiktų Asmens duomenų teisingumu, jis gali sustabdyti šių Pirkėjų Asmens duomenų tvarkymo veiksmus, šiuos duomenis patikrinti ir patikslinti. Tokie Asmens duomenys naudojami tik jų teisingumui patikrinti.

46. Įgyvendindamas aukščiau minėtas teises Pirkėjas gali kreiptis į nojus.lt elektroniniu paštu.

V. ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS IR SAUGOJIMAS

47. Siekiant, kad Pirkėjui būtų suteiktos visavertės elektroninės parduotuvės nojus.lt paslaugos, į Pirkėjo kompiuterį (įrenginį) gali būti įrašyti Slapukai. (Įrašytą informaciją Pardavėjas naudoja Pirkėjo kaip ankstesnio nojus.lt internetinės parduotuvės lankytojo atpažinimui, informacijos apie pirkinius, įdėtus į Pirkėjo prekių krepšelį, išsaugojimui, elektroninės parduotuvės nojus.lt lankomumo statistikos rinkimui.) Pirkėjas turi galimybę peržiūrėti, kokią informaciją (Slapukus) Pardavėjas įrašo, ir gali ištrinti dalį ar visus įrašytus Slapukus. Pirkėjas, patvirtindamas Privatumo politiką, sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi šioje Privatumo politikoje numatyti Slapukai. Šį sutikimą Pirkėjas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros internetinės parduotuvės nojus.lt funkcijos jam gali neveikti.

48. nojus.lt naudojami Slapukai nurodyti priede Nr. 1.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Ši Privatumo politika įsigalioja 2018 m. d. ir gali būti keičiama atsižvelgiant į teisės aktų ir mūsų veiklos pokyčius. Apie pakeitimus pranešime interneto svetainėje www.nojus.lt ir kitomis priemonėmis.

Svetainėje naudojamų slapukų sąrašas

Techniniai svetainės slapukai - reikalingi normaliam svetainės veikimui
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
cookie_agree www.nojus.lt Slapukas skirtas privatumo (slapukų) politikos pranešimui / sutikimui realizuoti. Sutinkant su nuostatomis 1 diena
__atuvc www.nojus.lt Naudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
__atuvs www.nojus.lt Naudojamas AddThis socialinių tinklų įskiepio, leidžiančio dalinti svetainės turinį socialiniuose tinkluose. Įėjimo į puslapį metu 1 diena
Atsitiktinių skaičių ir raidžių seka sugeneruotas unikalus raktas pvz. 9404469ba2b43c76ff05ad8ba92e0b46 www.nojus.lt Naudojamas saugoti naršymo sesijos raktą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
accordeon www.nojus.lt Naudojamas nustatyti paskutinio vartotojo atverto informacinio išvažiuojančio/išsiskleidžiančio meniu punktą. Paspaudimo ant išvažiuojančios/išsiskleidžiančios informacijos metu 2 dienos
jpanesliders_panel-sliders www.nojus.lt Naudojamas nustatyti paskutinio vartotojo atverto informacinio išvažiuojančio/išsiskleidžiančio meniu punktą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
jpanesliders_menu-sliders-525 www.nojus.lt Naudojamas nustatyti paskutinio vartotojo atvertą informacinio išvažiuojančio/išsiskleidžiančio meniu punktą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
jpanesliders_permissions-sliders www.nojus.lt Naudojamas nustatyti paskutinio vartotojo atvertą informacinio išvažiuojančio/išsiskleidžiančio meniu punktą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
jpanesliders_plugin-sliders-10400 www.nojus.lt Naudojamas nustatyti paskutinio vartotojo atvertą informacinio išvažiuojančio/išsiskleidžiančio meniu punktą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
cr_id hojus.lt Saugomas krepšelio atstatymo identifikatoriaus numeris. Prekės įdėjimo į krepšelį metu 1 metai
Statistikos slapukai
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
_ga www.google.com Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Pirmo įėjimo į puslapį metu 2 metai
NID google.com Naršyklė siunčia šį slapuką su užklausomis į „Google“ svetaines. Slapuke NID yra unikalus ID, kurį naudodama „Google“ prisimena nuostatas ir kitą informaciją, pavyzdžiui, pageidaujamą kalbą (pvz., lietuvių), kiek paieškos rezultatų norite rodyti puslapyje (pvz., 10 ar 20) ir tai, ar norite įjungti „Google“ saugios paieškos filtrą. Įėjimo į puslapį metu 6 mėnesiai
_gat www.google.com Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 10 minučių
_gid www.nojus.lt Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
c_user Naudojamas saugoti Facebook paskyros raktą. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
fr www.facebook.com Slapukas – pikselis, renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją bei naudojamas pasiūlymams optimizuoti ir pateikti Facebook tinkle. Įėjimo į puslapį metu 90 dienų
soundest-cr3-nojuslt soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
soundest-s3-nojuslt soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 3 mėnesiai
soundest-views nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
soundest-recovery nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
soundest-form-****-closed-at nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
soundestID nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
1P_JAR www.google.com Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 1 mėnesis
IDE doubleclick.net Slapukas renka informaciją apie vartotojų elgseną svetainėje ir yra naudojamas siekiant išsaugoti statistinę informaciją. Įėjimo į puslapį metu 2 metai
Komerciniai slapukai
Slapuko pavadinimasŠaltinisAprašymasSukūrimo momentasGaliojimo laikas
customer_em_email www.nojus.lt Slapukas naudojamas paliktų krepšelių priminimų siuntimui nurodytu el. paštu. Prisijungimo į el. parduotuvę metu arba bet kurios formos užpildymo metu. 1 metai
omnisendAnonymousID nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
omnisendCartProducts nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
omnisendSessionID nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
52e7d1f1fd3acd6caff332e8-aID www.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
52e7d1f1fd3acd6caff332e8-sID www.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
56ea81621bb670205bfc5869-aID www.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
56ea81621bb670205bfc5869-sID www.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
585a834d597ed759dc6b57dc-aID www.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 1 metai
585a834d597ed759dc6b57dc-sID www.soundestlink.com Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu Iki interneto svetainės lango uždarymo
omnisendContactID nojus.lt Omnisend partnerio slapukas skirtas atpažinti vartotoją. Įėjimo į puslapį metu 9 mėnesiai

Norėdami pasitikrinti, kokius duomenis susijusius su Jūsų el. paštu esame sukaupę ir naudojame rinkodaros tikslais - spauskite čia.