Toimemehhanism:
 

  • Previcur Energy kaitseb kurki, suvikõrvitsat, baklažaani, melonit, arbuusi, tomatit, paprikat, salatit, redist, pea-, leht- ja lillkapsast ning dekoratiivtaimi nende kasvu algfaasis kahjustavate haiguste eest (Phytophthora, Pythium, Aphanomyces, Peronospora, jt).

  • Previcur Energy sisaldab kahte toimeainet, mis täiendavad teineteist nii toimespektri kui tõrjeefektiivsuse osas.

  • Propamokarb peatab seene rakumembraani moodustumise; pidurdab seene mütseeli kasvu, samuti seeneeoste moodustumist ja idanemist.

  • Fosetüül tõstab taimede süsteemset resistentsust seenhaiguste vastu, stimuleerides taimede loomulikku kaitsesüsteemi. Samas mõjub fosetüül nakkust ennetavalt – peatab spooride idanemise ja taimesse tungimise. Fosetüülil on ka ravivad omadused – toimeaine pidurdab eoste vabanemist eoskotist ning peatab mütseeli arengu.
    

   Maksimaalne kasutuskordade arv:

  • Mineraalvillal kasvavaid taimi võib kasta 4 korda;

  • mullas kasvavaid taimi 2 korda;

  • taimi võib pritsida kuni 2 korda kasvuperioodi jooksul.
    

   Laiendatud kasutusala: harilik kuusk, harilik mänd ja arukask katmikala külvides seenhaiguste (tõusmepõletik, võrselaiksus) tõrjeks.

  • Kulunorm:

  • 6,0 l/ha; 600 ml/1000 m2; 60 ml/100 m2- 3 pritsimist.

  • 3 ml/m2 korral, kui töölahuse kulu on 20000 l/ha, valmistatakse 0,15% lahus: 150 ml Previcur Energy segatakse 100 l veega (või 15 ml Previcur Energy segatakse 10 l veega, töölahuse kulu 2 l/ m2).

  • 6 ml/ m2 korral, kui töölahuse kulu on 20000 l/ha, valmistatakse 0,15% lahus: 300 ml Previcur Energy segatakse 100 l veega (või 30 ml Previcur Energy segatakse 10 l veega,


   töölahuse kulu 2 l/ m2).

  • 6 ml/ m2 korral, kui töölahuse kulu on 20000 l/ha, valmistatakse 0,3% lahus: 600 ml Previcur Energy segatakse 100 l veega (või 60 ml Previcur Energy segatakse 10 l veega, töölahuse kulu 2 l/ m2).
    

   Pritsimine okaspuukülvidel: 2-4 nädalat pärast külvamist ja kasekülvidel pärast tärkamist 30 päevase vahega.

   Töölahuse valmistamine:

  • Enne pritsimislahuse valmistamist veendu, et prits, pihustid jm agregaadi osad oleksid puhtad.

  • Täida pritsi paak esmalt poole vajamineva vee kogusega, käivita segisti.

  • Enne Previcur Energy pudeli avamist loksuta preparaati hoolikalt.

  • Lisa preparaat, sega hoolikalt ja seejärel lisa ülejäänud vee kogus.

  • Valmistatud pritsimislahust kasuta kohe ilma vaheaegasid tegemata ja seejuures peab kindlasti töötama pritsi lahusesegisti.

  • Pritsimislahust valmistada ainult vajaminev kogus.

  • Kasutatud taara loputada 3 korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse pritsimislahusesse.

  • Taara korduvkasutamine on keelatud.
    

   Pritsi puhastamine:

  • Pärast töö lõpetamist pesta prits, voolikud ning pihustid hoolikalt vee ning spetsiaalse pesuvahendiga.

  • Selleks võib kasutada tavalist soodat 200-400 g lisatuna 10 l pesuveele.
    

   Tähelepanu!

  • Firma tagab kinnises tehasepakendis oleva preparaadi kvaliteedi ning toimeainete õige sisalduse.

 • Firma ei vastuta erinevate tõrjetulemuste ja tekkinud kahjustuste eest, mille on põhjustanud vale kasutus ja faktorid, mida preparaadi registreerimisel ja


  kaubastamisel polnud võimalik ette näha.  

Ettevaatusabinõud:

  • Pärast töö lõpetamist pesta käed ja katmata kehaosad vee ja seebiga.

  • Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika nõudeid.

  • Eemaldada koheselt preparaadiga kokkupuutunud või läbiimbunud riided ning kahjutustada need ohutult.
    

   Esmaabi:

  • Viia kannatanu ohutsoonist eemale.

  • Eemaldada otsekohe preparaadiga määrdunud riided ning käidelda need ohutult.

  • Sissehingamisel- viia kannatanu värske õhu kätte ja lasta puhata.

  • Mürgistusnähtude püsimisel pöörduda arsti poole.

  • Kokkupuutel nahaga- Pesta kohe rohke vee ja seebiga.

  • Naha ärrituse tekkimisel ja püsimisel pöörduda arsti poole.

  • Silma sattumisel- Loputada avatud lagudega silmi põhjalikult veega vähemalt 15 min.

  • Esimese 5 min möödumisel eemaldada kontaktläätsed (kui on) ning jätkata loputamist.

  • Silmaärrituse või silmade punetuse püsimisel konsulteerida arstiga.

  • Allaneelamisel- Mitte esile kutsuda oksendamist. Loputada suud. Pöörduda koheselt arsti poole.
    

   Esineda võivad sümptomid: letargia, ataksia, spasmid, ülitundlikkus.


   Ohud: Ehkki see kemikaal on karbamaat, ei ole see koliinesteraasi inhibiitor.

   Hoiustamine:
  • Hoida ainult originaalpakendis, varustatuna etiketiga, tihedalt suletuna, ohutus, jahedas, kuivas ja lukustatud kohas.

  • Hoida otsese päikesevalguse ja külmumise eest.

  • Mitte laduda konteinereid kõrgematesse virnadesse kui 2 m

  • Pakendi purunemisel:

  • Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imbunud.

  • Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.
    

   Keskkonnaohtlikkus:

  • Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja aparatuuri pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

  • Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.
    

   Tuleohutus:

  • Preparaat ei põle.

  • Tulekahju korral võib kustutusvahendina kasutada vett, CO2, pulber- ja vahtkustutit.
    

   Pakendite kahjutustamine:

  • Pakendite korduvkasutamine on keelatud.

  • Pärast tühjendamist loputada taara vähemalt 3 korda puhta veega.

  • Loputusvesi kasutada töölahuse valmistamiseks.

  • Kasutuskõlbmatuks muudetud loputatud pakendid viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.
    

   Ohutusnõuded:

  • Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid.

 • Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.
4771315389444
69 Tooted
2013-07-29

SARNASED TOOTED